Shaze Shehu

Cikli: Kopsht/Arsimi Bazë / AML
Arsimi:  I lartë- Mësuesi/ Master shkencor- Mësuesi
Shkalla e kualifikimit: E dytë
Vjetërsia në punë: 20 vjet
E-mail: [email protected]