Gjimnazi franko-shqiptar “VIKTOR HYGO”

 • Staf i kualifikuar dhe me ekperiencë, mësues shqiptarë dhefrancezë, duke garantuar cilësi të lartë
 • Klasa nga X-XI- XII, deri 20 nxënës për klasë
 • Promovim të vlerave dhe prirjeve të çdo nxënësi
 • Regjistri elektronik online
 • Infrastrukturë moderne, me kushte bashkëkohore, mjedise komode
  dhe sistem vëzhgimi 24 orë me kamera
 • Orientim në zgjedhjen e programeve universitare, sipas prirjeve dhe
  aftësive
 • Trajtim të personalizuar të problemeve moshore
 • Plani mësimor i gjimnazit; zhvillohet kurrikula bërthamë, kurrikula me
  zgjedhje të detyruar dhe kurrikula me zgjedhje të lirë, në të cilat
  nxënësi mund të zgjedhë lëndët dhe modulet që ka dëshirë sipas
  orëve të planifikuara
 • Programi dhe plani mësimor u krijon mundësinë nxënësve që pas
  diplomimit, të vazhdojnë studimet jo vetëm në Shqipëri,  por edhe
  në universitete jashtë vendit
 • Plani mësimor i gjimnazit është mbështetur në “Planin e gjimnazit,
  bazuar në kurrikulën me kompetenca” me nr.1184/15.prot, datë
  25.02.2016 të MASR