Arsimi Bazë

Arsimi bazë përfshin klasat 1-9 dhe programet lëndore të këtij cikli hartohen në bazë të kurrikulës bërthamë të Ministrisë së Arsimi,Sporteve dhe Rinisë. Krahas kësaj kurrikule, në shkollë një vend të veçantë zë edhe kurrikula me zgjedhje Për informacione të detajuara mbi kurrikulën bërthamë.

 • Mësues të specializuar dhe me eksperiencë
 • Zbatim të metodave bashkëkohore me në qëndër nxënësin
 • Frëngjisht dhe anglisht
 • Piano,pikturë,dance,volejboll dhe basketboll
 •  Promovim të vlerave dhe prirjeve të çdo nxënësi
 • Trajtim të personalizuar të problemeve moshore
 • Infrastrukturë moderne, me kushte bashkëkohore, dhe sistem
  vëzhgimi 24 orë me kamera.
 • Ushqim cilësor dhe i garantuar, në përputhje me kërkesat
  moshore.
 • Transport komod dhe i sigurt

1- Programet | Gjuhët e huaja

Shkolla franko-shqiptare “Viktor Hygo” aplikon programet e miratuara nga MAS, por u ofron nxënësve padyshim një plotësim me materiale shtesë.

Krahas gjuhës amtare shqipe, nxënësit zhvillojnë dy gjuhë të huaja: anglisht dhe frëngjisht. Mësimi i të dyja gjuhëve të huaja fillon qysh në kopsht, me qëllim përthithjen dhe perfeksionimin e aftësive secilit nxënës. Më tej, në gjimnaz, shtohet një gjuhë e tretë, gjermanishtja.

Në klasat e ciklit të ulët (1-4), lëndët bazë zhvillohen nga mësuesja kujdestare e ciklit përkatës, ndërsa lëndët si: gjuhët e huaja, edukimi fizik, artet dhe muzika zhvillohen nga mësueset profesioniste.

Në klasat e ciklit të lartë (5-9), secila lëndë zhvillohet nga mësuesja profesioniste e profilit përkatës, e lëndëve si: gjuhët e huaja & gjuha amtare shqipe, lëndët shkencore & shoqërore, edukimi fizik, artet dhe TIK zhvillohen nga mësueset profesioniste.