logo
REGJISTROHU

Arsimi Bazë

Arsimi bazë përfshin klasat 1-9 dhe programet lëndore të këtij cikli hartohen në bazë të kurrikulës bërthamë të Ministrisë së Arsimi,Sporteve dhe Rinisë. Krahas kësaj kurrikule, në shkollë një vend të veçantë zë edhe kurrikula me zgjedhje Për informacione të detajuara mbi kurrikulën bërthamë, mund të klikoni KETU

 • Mësues të specializuar dhe me eksperiencë
 • Zbatim të metodave bashkëkohore me në qëndër nxënësin
 • Frëngjisht dhe anglisht
 • Piano,pikturë,dance,volejboll dhe basketboll
 •  Promovim të vlerave dhe prirjeve të çdo nxënësi
 • Trajtim të personalizuar të problemeve moshore
 • Infrastrukturë moderne, me kushte bashkëkohore, dhe sistem
  vëzhgimi 24 orë me kamera.
 • Ushqim cilësor dhe i garantuar, në përputhje me kërkesat
  moshore.
 • Transport komod dhe i sigurt
“After school”
Zhvillohet pas orarit mësimor dhe shërben për të kryer detyrat e shtëpisë dhe për përforcuar njohuritë e marra