STRUKTURA E VITIT SHKOLLOR INFO

Viti shkollor fillon më 11 shtator 2017 dhe mbaron më 7 qershor 2018.

STUDIMI

Në shkollë nxënësit e CF zhvillojnë një pjesë të detyrave të shtëpisë në klasë.

ART & SPORT

Krahas proçesit mësimor, argëtimi zë një vend të rëndësishëm në filozofinë tonë.

TRANSPORT

Shkolla ofron shërbimin e transportit.

SUMMER CAMP

Çdo vit,pas mbarimit të vitit shkollor deri në fund të korrikut, organizohet “SUMMER CAMP”, për nxënësit nga klasa I deri në klasën e VI.

MENU E USHQIMIT

Shkolla siguron dhe garanton, me anë të një stafi profesional dhe me eksperiencë, një menu të pasur.