logo
REGJISTROHU

Ushqim i garantuar

Shkolla siguron dhe garanton, me anë të një stafi profesional dhe me eksperiencë, një menu të pasur, dhe të përshtatshme për nevojat moshore të nxënësve. Ushqimi gatuhet në mencën e shkollës duke garantuar kështu cilësi dhe higjenë të lartë.

“After school”
Zhvillohet pas orarit mësimor dhe shërben për të kryer detyrat e shtëpisë dhe për përforcuar njohuritë e marra