Ushqim i garantuar

Shkolla siguron dhe garanton, me anë të një stafi profesional dhe me eksperiencë, një menu të pasur, dhe të përshtatshme për nevojat moshore çdo nxënësi. Ushqimi gatuhet në mencën e shkollës, duke garantuar kështu cilësi dhe higjienë të lartë.

*Për çdo alergji ndaj produkteve ushqimore, prindërit duhet të bëjnë shënimin përkatës në formular.